International conference"DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDCARE: INVESTING IN CHANGE"


Sofia, Bulgaria
5-8 November 2019

Registration Information

 For English, please scroll down.


ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ
Таксата правучастие включва достъп до всички сесии на конференцията, дискусионни панели и семинари, поименен бадж, сертификат за участие и достъп до кетъринг зоната. Заплатилите такса правоучастие за предконферентния ден - THRIVE семинар, получават достъп и до конференцията и не е необходимо да попълват втора регистрация. 

THRIVE семинар и конференция - Местата са ограничени! Участието в семинарния ден се заплаща от всички желаещи!

Статут Такса-правоучастие: 5 ноември 2019 г. 
Чуждестранен участник 200 лева
Студент чуждестранен участник 200 лева
Национален* участник 100 лева
Студент - национален участник 100 лева

Конференция

Статут Такса-правоучастие: 6 – 8 ноември 2019 г.
Чуждестранен участник 200 лева
Национален* участник 100 лева
Студент / Докторант**  0 лева
Презентатор  0 лева
Кандидатствай за спонсорство органичени места са налични

*Национални участници са представители на местни организации и институции, както и български представителства на международни организации. Чуждестранни граждани, които работят в български организации или институции или представителства на международни организации, могат да се регистрират като национални участници.

**Млади учени/ученици трябва да предоставят документ, удостоверяващ техния статут.

Таксата правоучастие не прокрива лични и транспортни разходи, както и разходи по настаняване.

Всички участници трябва да се регистрират онлайн като попълнят регистрационна форма на български език, като изберат БЪЛГАРСКИ от горния десен ъгъл от падащото меню, не по-късно от 20 октомври 2019 г.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА
Можете да участвате в конференцията с постер, доклад в Рефлексивна сесия или устен доклад. Моля, изпращайте вашите абстракти по имейл до disofia2019@gmail.com.
Крайният срок за изпращане на абстрактите е 25.10.2019 г.

Насоки за формат на резюмето
Резюмето не трябва да надвишава 300 думи и трябва да включва следното:
Заглавие:  ГЛАВНИ БУКВИ
Пълно име и фамилия на автора / ите
Данни за организация, град, държава
Данни за контакт на автора и съавторите
Структура на резюмето: въведение, цели, методи, резултати, изводи и заключения
Ключови думи: (максимум 6)
След обсъждане, представените текстове ще бъдат публикувани в сборника на конференцията  

 
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
А. По банков път
Банкови детайли:
Международни прояви ООД
Юробанк И Еф Джи България АД, клон Солунска /ул. Солунска №15, София 1000/
IBAN: BG72BPBI79401001226001 
BIC:  BPBIBGSF
 
Моля отбележете на банковия документ Вашето име и “DI SOFIA 2019” или номер на фактура/проформа. Банковите такси са задължение на участника.

Б. Онлайн с кредитна карта
Приемат се следните видове карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY.
При плащане с кредитна карта, плащането се извършва в момента на регистрация/резервация. Моля, имайте предвид, че при този начин на плащане ще бъде необходимо да платите целия си престой.
След като изберете този метод на плащане, ще се отвори прозорец на обслужващата банка.

ПОЛИТИКА ЗА АНУЛАЦИИ
Преди 20 октомври 2019 г. – 100% възвращаемост на таксата правоучастие.
Единиствено анулация в писмен вид по имейл до milena@cim.bg или cvety@cim.bg ще бъде смятана за валидна.
След 20 октомври 2019 г. не се приемат анулации. 

ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО
След получаване на валидна регистрационна форма и плащане на такса правоучастие, Вашето участие ще бъде потвърдено.
 
БЮРО „РЕГИСТРАЦИЯ“
При пристигане в Национален дворец на културата трябва да регистрирате своето присъствие на бюро „Регистрация“, където ще получите поименен бадж за достъп до конференцията.
 


 
REGISTRATION
The conference fee covers access to all conference sessions, discussion panels and workshops, name tag, certificate of attendance and access to the catering facilities during the event. The registration for the preconference day - THRIVE workshops, includes admission to the confefrence as well. Participants should complete the registration process only once. 

Preconfernece day + conference - Limited places available! The participation on 5th November must be paid from all participants!

Participant status                                                                                       Participation fee: 5 November 2019
Foreign participant 100 Euro
Student / PhD** - foreign participation 100 Euro
National participation* 50 % discount from the fee
Student / PhD** - national participation  

DI Conference Sofa 2019

Participant status                                                                                       Commitment fee: 6 - 8 November 2019
Regular participant 100 Euro
Student / PhD** 0 Euro
National participation* 50 % discount from each type of commitment fee
Presentor 0 Euro
Low income country representative 50 % discount from each type of commitment fee
Apply for sponsorship Limited places available

*Domestic participants are representatives of Bulgarian organizations and institutions or Bulgarian branches of International organizations. Foreigners working in Bulgaria for Bulgarian organizations and institutions or Bulgarian branches of International organizations can register as domestic participants.
**Students/PhD are required to enclose a copy of a document from the university.

 Low income countries - please refere to this information from the World Bank classification.

The conference fee does not include individual costs for travel, accommodation and personal insurance.
 
All participants are kindly requested to register by completing the Registration form using the on-line system (please follow the link by clicking the REGISTER button on the Homepage). Please bear in mind that each participant should create his/her own account with username and password. 
Bulgarian participants should choose Bulgarian language before signing up so that they can proceed in Bulgarian. 
The registration has to be completed not later than 20.10.2019.

ABSTRACT SUBMISSION
You may participate with poster presentation, oral presentation or presentation in the reflection session. Please, send your abstract to email disofia2019@gmail.com.
Deadline for abstract submission is 25 October 2019.

Guidelines for Abstract Submission
Abstract do not exceed 300 words and must include the following:
Title of the abstract: ALL CAPITALS;
Full first and family name of author/s
Affiliation details: organization, city, country
Author and co-authors’ contact details
Abstract structure: introduction, objectives, methods, results and discussion, conclusions 
Keywords: (maximum 6 words)
Presented papers after reviewing will be published in the Proceedings.

PAYMENT METHODS
A. Bank transfer
Account holder: Company for International Meetings – CIM Ltd.
Bank: Eurobank EFG Bulgaria, Solunska Branch (15, Solunska Str., 1000 Sofia)
BIC: BPBIBGSF
IBAN:   BG54BPBI79401401226001 - EUR
IBAN: BG72BPBI79401001226001 - BGN (for Bulgarian participants only)
Currency exchange charges and bank collection fees are the responsibility of the sender.
Please, indicate clearly your name and “DI SOFIA 2019” on the bank documents.
B. Online by credit card
MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY cards are accepted for online payment.

CANCELLATION POLICY
Before 20 October 2019 – 100% refund less the bank charges
Only written cancelation to milena@cim.bg or cvety@cim.bg will be considered as valid.

No refunds will be given after 20 October 2019.
 
CONFIRMATION LETTER
A letter of confirmation will be sent to participant on receipt of the registration form and respective payment.
 
REGISTRATION DESK

On arrival in National palace of culture, participants are kindly requested to contact the registration desk situated next to the conference hall where they will be supplied their registration badges and conference materials. Outstanding balances for registration fee, accommodation and/or transfers should be settled at the registration desk.
 
 
 

50 % discount from the fee