International conference"DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDCARE: INVESTING IN CHANGE"


Sofia, Bulgaria
5-8 November 2019

Мари-Ан Параскевас, Генерален директор по заетостта, социалните въпроси и приобщаването, Eвропейска комисия

Мари-Ан Параскевас, Генерален директор по заетостта, социалните въпроси и приобщаването, Eвропейска комисия

"Моментът е важен и защото сега сме на кръстопът. Подготвяме програмния период 2021-2027 за следващите европейски фондове. Деинституционализацията ще продължи да бъде на първо място в дневния ред."
 


Marie-Anne Paraskevas, Directorate General for  Employment, Social Affairs and Inclusion, EC 


It is very important moment because we are standing on a crossroad now. We are preparing the program period 2021-2027 for the next European funds.
The deinstutionalization will continue to be number one on the list.


Вижте тук: / Please see below: