International conference"DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDCARE: INVESTING IN CHANGE"


Sofia, Bulgaria
5-8 November 2019

Invited Speakers

Анди Билсън / Andy Bilson

Анди е професор в Университета в Централен Ланкашир, където изпълнява длъжността асоцииран директор на Център за участие на деца и младежи. Той продължава да работи като изследовател и консултант, насърчаващ правата на децата и реформата на системите за закрила на детето. 

Andy Bilson is Emeritus Professor at the University of Central Lancashire where he is associate director of The Centre for Children and Young People’s Participation.  He continues to work as a researcher and consultant promoting children’s rights and reform of child protection systems. 


Анди Билсън
Анди е професор в Университета в Централен Ланкашир, където изпълнява длъжността асоцииран директор на Център за участие на деца и младежи. Той продължава да работи като изследовател и консултант, насърчаващ правата на децата и реформата на системите за закрила на детето. Той се ангажира с разработването на системи, които подпомагат семействата и намаляват институционализацията и ненужното извеждане на деца от техните семейства. Изследванията му включват надлъжни проучвания в областта на детска закрила в Англия и Австралия. Член е и на борда на неправителствената организация “Надежда и домове за децата”.
 
Анди е квалифициран социален работник и е работил като социален работник и мениджър на редица длъжности в Обединеното кралство, включително помощник-директор в отдела по социална работа на област Файф, Шотландия и помощник-директор на организацията Action for Children в Уелс. От 1997 г. до 2001 г. е директор на Обсерваторията на Съвета на Европа и на УНИЦЕФ по правата на децата на Европа. Бил е професор по социална работа в Университета в Централен Ланкашир в продължение на повече от 10 години, провеждайки изследвания, застъпничество и консултации по социална работа във Великобритания и много други страни.
 
През 80-те години на миналия век той прави кампания за реформа в системата на правосъдието за непълнолетни и основава “Асоциация за правосъдие за непълнолетните”, и участва в проучвания, предприети от Дейвид Торп и колеги от университета Ланкастър. В следствие на успешните кампании и промените в социалната работа с младите хора и техните семейства броят на децата попадащи в грижата на местните социални отдели поради извършени от тях нарушения в Англия и Уелс спада от 14 000 на под 1000, а момчетата, осъдени на задържане в центрове с контролиран достъп и на пряко наблюдение, спадат от около 7000 на 1000 нa година.
 
В международен план той е известен с работата си по разработване на социални програми за борба с институционализацията на децата. Той провежда застъпнически кампании и изследвания в много държави и пише върху концепцията за ‘gatekeeping' и за реформата на системата, както и за изследването на областта на закрилата на децата и услугите за деца и семейства.
 

Andy Bilson is Emeritus Professor at the University of Central Lancashire where he is associate director of The Centre for Children and Young People’s Participation.  He continues to work as a researcher and consultant promoting children’s rights and reform of child protection systems. He is committed to developing systems that support families and reduce institutionalisation and unnecessary removal of children from their families. His research includes longitudinal studies of child protection in England and Australia. He is also a member of the board of Hope and Homes for Children.

Andy is Emeritus Professor at the University of Central Lancashire where he is associate director of The Centre for Children and Young People’s Participation.  He continues to work as a researcher and consultant promoting children’s rights and reform of child protection systems. He is committed to developing systems that support families and reduce institutionalisation and unnecessary removal of children from their families. His research includes longitudinal studies of child protection in England and Australia. He is also a member of the board of Hope and Homes for Children.

Andy is a qualified social worker and has worked as a social worker and manager in many posts in the UK including Assistant Director in Fife Social Work Department and Assistant Director of Action for Children in Wales. From 1997 to 2001 he was Director of the Council of Europe’s and UNICEF’s Observatory on European children’s rights. He was Professor of Social Work at the University of Central Lancashire for over 10 years carrying out research, advocacy and consultancy in social work in the UK and many other countries.

During the 1980s he campaigned to reform the juvenile justice system and was a founder of the Association for Juvenile Justice and involved in research undertaken By David Thorpe and colleagues at Lancaster University. Successful campaigns and changes in social work with young people and their families saw the number of children on care orders for offending in England and Wales fall from 14,000 to under a 1000 and boys sentenced to detention centre and youth custody fall from around 7000 to 1000 a year.

Internationally he is known for his work on developing social work to combat the institutionalisation of children. He has carried out advocacy and research in a wide range of countries and writes on the concept of gatekeeping and system reform as well as research into child protection and services for children and families.
 


Чарлз Зеена / Charles Zeanah

Чарлз Зеена е професор по психиатрия и педиатрия и заместник-председател в детска и юношеска психиатрия в Медицинското училище на университета Тулан в Ню Орлиънс, заема и председателското място “Мери Питър Селарс-Полхов” по психиатрия в същия университет. Там той също ръководи и Института за психично здраве в бебешка и ранна детска възраст. 

Charles Zeanah is Mary Peters Sellars-Polchow Chair in Psychiatry, Professor of Psychiatry and Pediatrics, and Vice-Chair for Child and Adolescent Psychiatry at the Tulane University School of Medicine in New Orleans. There, he also directs the Institute of Infant and Early Childhood Mental Health. 

Д-р Чарлз Зеена е професор по психиатрия и педиатрия и заместник-председател в детска и юношеска психиатрия в Медицинското училище на университета Тулан в Ню Орлиънс, заема и председателското място “Мери Питър Селарс-Полхов” по психиатрия в същия университет. Там той също ръководи и Института за психично здраве в бебешка и ранна детска възраст. През цялата си кариера той изучава ефектите на неблагоприятния ранен опит върху развитието, включително травмата, злоупотребата и пренебрегването. Проучва възможността за интервенции, предназначени да подобрят възстановяването след излагането на негативен опит и публикува широко по тази тема. Работи заедно с Чарлз Нелсън и Нейтън Фокс по проекта за ранна интервенция в Букурещ. Той е отличéн като почетен член на Американската академия за детска и юношеска психиатрия и на Американската психиатрична асоциация.

Dr. Charles Zeanah is Mary Peters Sellars-Polchow Chair in Psychiatry, Professor of Psychiatry and Pediatrics, and Vice-Chair for Child and Adolescent Psychiatry at the Tulane University School of Medicine in New Orleans. There, he also directs the Institute of Infant and Early Childhood Mental Health. Throughout his career, he has studied the effects of adverse early experiences on development, including trauma, abuse and neglect. He also has studied interventions designed to enhance recovery following exposure to adverse experience and published widely on these topics. With Charles Nelson and Nathan Fox, he is the co-PI of the Bucharest Early Intervention Project. He is a distinguished life fellow of both the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry and the American Psychiatric Association.


Чарлз А. Нелсън III / Charles A. Nelson III

Д-р Чарлз А. Нелсън III е професор по педиатрия и невронауки и професор по психология в катедрата по психиатрия в Медицинския университет в Харвард и преподавател по образование в Harvard Graduate School of Education. Той заема също и почетното място на Ричард Дейвид Скот по педиатрични медицински изследвания в Детската болница в Бостън. 

Charles A. Nelson III, PhD, is currently Professor of Pediatrics and Neuroscience and Professor of Psychology in the Department of Psychiatry at Harvard Medical School, and Professor of Education in the Harvard Graduate School of Education.  He also holds the Richard David Scott Chair in Pediatric Developmental Medicine Research at Boston Children’s Hospital. 

Д-р Чарлз А. Нелсън III е професор по педиатрия и невронауки и професор по психология в катедрата по психиатрия в Медицинския университет в Харвард и преподавател по образование в Harvard Graduate School of Education. Той заема също и почетното място на Ричард Дейвид Скот по педиатрични медицински изследвания в Детската болница в Бостън. Изследователските му интереси се фокусират върху различни проблеми в когнитивната невронаука, включително: развитието на социалното възприятие; траектории на развитието до аутизъм; и ефекта на негативния опит в ранна възраст върху развитието на мозъка и поведението. Бил е председател научноизследователската мрежа на фондацията Джон Д. и Катрин Т. Макартър за ранен опит и развитие на мозъка (Early Experience and Brain Development) и е бил член на панела на Националната академия на науките (НАС), като е съавтор на книгата „От неврони до местожителство“ (From Neurons to Neighborhoods), а наскоро и на „Нови направления в малтретирането и пренебрегването на деца“. Сред многобройните си отличия които е получил са наградата Леон Айзенберг на Медицинското училище в Харвард, почетен докторат от Букурещкия университет (Румъния), бил е резидент на ц-р Беладжио на Фондация Рокфелер (Италия), избран е за член на Американската академия за изкуства и науки, Националната медицинска академия и е реципиент на наградата “Руан” за психиатрични изследвания на деца и юноши, на Фондацията за изследване на мозъка и поведението.

Charles A. Nelson III, PhD, is currently Professor of Pediatrics and Neuroscience and Professor of Psychology in the Department of Psychiatry at Harvard Medical School, and Professor of Education in the Harvard Graduate School of Education.  He also holds the Richard David Scott Chair in Pediatric Developmental Medicine Research at Boston Children’s Hospital. 
His research interests center on a variety of problems in developmental cognitive neuroscience, including: the development of social perception; developmental trajectories to autism; and the effects of early adversity on brain and behavioral development. He chaired the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Research Network on Early Experience and Brain Development and served on the National Academy of Sciences (NAS) panels that wrote From Neurons to Neighborhoods, and more recently, New Directions in Child Abuse and Neglect Research.  Among his many honors he has received the Leon Eisenberg award from Harvard Medical School, an honorary Doctorate from Bucharest University (Romania), was a resident fellow at the Rockefeller Foundation Bellagio Center (Italy), has been elected to the American Academy of Arts and Sciences, the National Academy of Medicine, and received the Ruane Prize for Child and Adolescent Psychiatric Research from the Brain & Behavior Research Foundation.

Франк Оберклайд / Frank Oberklaid

Професор Франк Оберклайд,е бил директор на фондация “Център за детско здраве в общността” в Кралската детска болница в Мелбърн повече от 25 години. В момента той е един от ръководителите на групата по въпросите на детската здравна политика и равнопоставеността в “Детски изследователски институт Мърдок” и професор по педиатрия в Университета на Мелбърн.

Frank Oberklaid was the Foundation Director of the Centre for Community Child Health at The Royal Children's Hospital – Melbourne for over 25 years. He is currently Co-Group Leader of Child Health Policy, Equity and Translation at the Murdoch Children's Research Institute and a Professor of Paediatrics at the University of Melbourne.

Професор Франк Оберклайд, AM, OAM, MD, FRACP, DCH, е бил директор на фондация “Център за детско здраве в общността” в Кралската детска болница в Мелбърн повече от 25 години. В момента той е един от ръководителите на групата по въпросите на детската здравна политика и равнопоставеността в “Детски изследователски институт Мърдок” и професор по педиатрия в Университета на Мелбърн.
 Професор Оберклайд е международно признат изследовател, автор, преподавател и консултант, автор е на две книги и на над 200 научни публикации за различни аспекти на педиатрията. Дълги години е бил главен редактор на списанието по педиатрия и детско здраве; и остава в редакторския екип на редица международни списания.
Професор Оберклайд е председател на Викторианския детски съвет, който предоставя експертни съвети на премиера и министрите относно политиките и услугите в областта на детското здравеопазване, и е председателствал или е бил член на много национални здравни комисии, експертни работни групи и консултативни съвети.
Особен интерес за Професор Оберклайд е областта на превенция и ранна намеса и използването на резултатите от научните изследвания, за да информира обществената политика и предоставянето на услуги. Неговото образование, клиничен опит и изследователска дейност е в обастта на детско развитие и поведение, а работата му като специалист педиатър е с деца, които имат проблеми с развитието и поведението.

Professor Frank Oberklaid, AM, OAM, MD, FRACP, DCH, was the Foundation Director of the Centre for Community Child Health at The Royal Children's Hospital – Melbourne for over 25 years. He is currently Co-Group Leader of Child Health Policy, Equity and Translation at the Murdoch Children's Research Institute and a Professor of Paediatrics at the University of Melbourne.
Professor Oberklaid is an internationally recognised researcher, author, lecturer and consultant, and has written two books and over 200 scientific publications on various aspects of paediatrics. For many years he was Editor-in-Chief of the Journal of Paediatrics and Child Health; and remains on the editorial boards of a number of international journals.
Professor Oberklaid is Chair of the Victorian Children’s Council, which provides expert advice to the Premier and Ministers on child health policies and services for children, and has chaired or been a member of many national health committees, expert working groups and advisory boards.
Professor Oberklaid is especially interested in prevention and early intervention, and the use of research findings to inform public policy and service delivery. His clinical and research training is in child development and behaviour, and his work as a specialist paediatrician is with children who have developmental and behavioural problems. 
Кевин Браун / Kevin Browne

Професор Кевин Браун е регистриран практик по психология на криминалистиката; той ръководи Центъра по криминалистика и фамилна психология и е председател на катедрата по криминалистика и детско здраве в катедрата по медицина на Университета Нотингам, Великобритания. 

Kevin Browne is a registered forensic psychology practitioner; he directs the Centre for Forensic and Family Psychology and holds the Chair of Forensic Psychology and Child Health at the University of Nottingham’s School of Medicine, England, UK. 

Професор Кевин Браун е регистриран практик по психология на криминалистиката; той ръководи Центъра по криминалистика и фамилна психология и е председател на катедрата по криминалистика и детско здраве в катедрата по медицина на Университета Нотингам, Великобритания. Изследователски интерес за него представлява областта на развиването на проблеми с психичното здраве, антисоциалните разстройства на личността и престъпното поведение при деца и млади хора от гледна точка на биологията, на социалната и заобикалящата среда. Бил е консултант на Европейската комисия, УНИЦЕФ, Световната банка и Световната здравна организация по отношение на деца в затруднено положение, деца в конфликт със закона, грижи и закрила на децата, а също така и изпълнителен съветник на Международното дружество за превенция на малтретиране и пренебрегване на деца (ISPCAN) в продължение на 12 години. Той е работил в повече от 58 страни по света за подобряване на грижите и закрилата на децата и е участвал в превенция на изоставянето на деца в цяла Европа и деинституционализацията (DI) на над 4000 деца в Румъния. От 2003 г. до 2006 г. той заема длъжността съветник в кабинета на румънския премиер относно трансформацията на детските услуги. Провеждал е изследвания и обучения за УНИЦЕФ с деца в институциионална резидентна грижа в Латвия и Литва 2004 г .; Армения 2005; Румъния, 2003 до 2006 г .; Сърбия 2007; Хърватия, 2008 г .; Турция 2012; Черна гора, 2007 до 2016 г., Република Македония 2017; както и грижи в общността в Косово 2014 и Босна 2015. Също така той разследва насилието и неглижирането на деца в семейството със СЗО в Русия през 2001 и Словакия, 2003 и Малта, 2004 и със Световната банка в Румъния, 2002 г. Наскоро той съветва Министър на жените, семейството и общността в Малайзия по повод DI (2016) и беше поканен да представи своите изследвания за опасностите от институциите за грижа за резиденция за малки деца на Регионалната конференция на УНИЦЕФ в Латинска Америка (Куба, март 2016 г.) и оттогава работи в Панама (2017), Колумбия (2018-19) и Мексико (2018). Последният му проект е проучване на ЕС на непридружени деца, пресичащи турските / гръцките бордове в сътрудничество с Института за детско здраве в Атина (финансиран от структурните фондове на ЕС на Гърция). Наскоро той актуализира своето проучване на тема „Брой и характеристики на децата в институциите за резидентни грижи в Европа и Централна Европа“ с УНИЦЕФ в 54 държави (финансирани от фондации на отвореното общество 2013 до 2015 г.) и преди това разследва „Обхватът и причините за детето Изоставяне “в същия регион (финансиран от Програмата на ЕС за Дафна 2010—2012 г.). Неговата национална работа във Великобритания включва проучване на „Причините и характеристиките на децата, които изчезнат“, финансирани като част от безвъзмездната финансова помощ от Фонда за знания на вътрешния офис на Института за психично здраве в Нотингам.

По отношение на въздействието, професор Браун бе поканен да бъде водещ автор на Световния доклад на Генералния секретар на ООН за насилието над деца (2006 г.) и да представи монография, преразглеждаща „Риск от увреждане на малките деца в институционалните грижи“ (публикувана от УНИЦЕФ & Save the Children, Обединеното кралство) пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк октомври 2009 г., което директно доведе до насоките на ООН (2010 г.), че не трябва да се настанява дете, по-малко от 3 години, в институции за настаняване и да се настанява само в семейни грижи ( приемна / родствена грижа) по целия свят. Сега той работи с УНИЦЕФ, прилагайки тези насоки, приети от всички 193 държави в ООН.

Professor Kevin Browne PhD is a registered forensic psychology practitioner; he directs the Centre for Forensic and Family Psychology and holds the Chair of Forensic Psychology and Child Health at the University of Nottingham’s School of Medicine, England, UK. His research interests are the development of mental health problems, anti-social personality disorders and criminal behaviour in children and young people from a biological, social and environmental perspective. He has been Consultant to the European Commission, UNICEF, the World Bank and the World Health Organisation on children in adversity, children in conflict with the law, child care and protection, following 12 years as an Executive Counsellor of the International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN). 

He has worked in more than 58 countries worldwide to improve the care and protection of children and was involved in the prevention of child abandonment across Europe and the deinstitutionalisation (DI) of over 4000 children in Romania. From 2003 to 2006, he was adviser to the Romanian Prime Minister’s office on the transformation of children’s services. He has carried out research and Training with UNICEF on children in residential care institutions in Latvia & Lithuania 2004; Armenia 2005; Romania, 2003 to 2006; Serbia 2007; Croatia, 2008; Turkey 2012; Montenegro, 2007 to 2016, Republic of Macedonia 2017; and community care in Kosova 2014 and Bosnia 2015. He has also investigated child abuse and neglect in the family with WHO in Russia 2001 and Slovakia, 2003 and Malta, 2004, and with the World Bank in Romania, 2002. Recently, he advised the Minister of Women, family and Community in Malaysia on DI (2016) and was invited to present his research on the dangers of residential care institutions for young children at UNICEFs Regional Conference in Latin America (Cuba, March 2016) and has since worked in Panama (2017), Colombia (2018-19) and Mexico (2018).  His most recent project is an EU investigation of unaccompanied children crossing the Turkish/Greek Boarders in collaboration with the Institute of Child Health in Athens (funded by EU structural funds to Greece). Recently, he has updated his study on ‘Number and Characteristics of Children in Residential Care Institutions in Europe and Central Europe’ with UNICEF across 54 countries (funded by the Open Society Foundations 2013 to 2015) and previously investigated the ‘Extent and Causes of Child Abandonment’ in the same region (funded by the EU Daphne Programme 2010 to 2012). His National work in the UK involves research into the ‘Causes and Characteristics of Children who go Missing’ funded as part of the Home Office Police Knowledge Fund grant to the Institute of Mental Health at Nottingham.

In terms of impact, Professor Browne was invited to be a lead author on the UN Secretary General’s World Report on Violence to Children (2006) and to present a monograph reviewing the ‘Risk of Harm to Young Children in Institutional Care’ (published by UNICEF & Save the Children, UK) to the UN General Assembly in New York Oct 2009, which directly led to UN guidelines (2010) that no child less than 3 years should be placed in residential care institutions and only be placed in family based care (foster/kinship care) worldwide. He now works with UNICEF implementing these guidelines which were adopted by all 193 countries in the UN.

Жана Хейнсуърт / Jana Hainsworth

Жана Хейнсуърт е назначена за генерален секретар на Eurochild през 2006 г. Eurochild е най-голямата членска мрежа, насърчаваща правата на децата в Европа. Жана ръководи секретариата базиран в Брюксел и ръководи мрежата, която наброява над 170 членски организации и лица от 33 европейски държави.

Jana Hainsworth was appointed Secretary General of Eurochild in 2006. Eurochild is the largest membership network promoting children’s rights in Europe. Jana leads the Brussels-based secretariat & steers the network, which counts over 170 member organisations and individuals across 33 European countries.
 

Жана е назначена за генерален секретар на Eurochild през 2006 г. Eurochild е най-голямата членска мрежа, насърчаваща правата на децата в Европа. Жана ръководи секретариата базиран в Брюксел и ръководи мрежата, която наброява над 170 членски организации и лица от 33 европейски държави. Мрежата обхваща редица теми, включително развитие в ранна детска възраст, подкрепа за семейството и родителите, реформа на благосъстоянието и закрилата на децата и инвестиране в деца. Наскоро Eurochild координира изследователско проучване за измерване на дългосрочната социална и икономическа стойност на инвестирането в деца (Childonomics). 
Между 2015 и 2019 г. Жана е избрана за президент на Социалната платформа, която обединява 48 европейски мрежи, работещи в социалната сфера. Това е един от ключовите посредници, работещи по прилагането на неотдавна обявения “Европейски стълб на социалните права”. Жана също е председателствала два пъти Европейската експертна група по прехода от институционална към грижа в общността — неформална коалиция, насърчаваща услуги, поставящи индивида в центъра, и участието на потребителите. 
Жана работи в Брюксел от 1997 г. Бакалавър е по естествени науки и магистър по околна среда, развитие и политика.

Jana was appointed Secretary General of Eurochild in 2006. Eurochild is the largest membership network promoting children’s rights in Europe. Jana leads the Brussels-based secretariat & steers the network, which counts over 170 member organisations and individuals across 33 European countries. The network covers a range of themes including early childhood development, family and parenting support, child welfare and protection reform and investing in children. Eurochild recently coordinated a research study on measuring the long-term social and economic value of investing in children (Childonomics).  
Between 2015 and 2019 Jana was elected President of Social Platform, which brings together 48 European networks working in the social field.  It is one of the key interlocutors working on implementation of the recently proclaimed European Pillar of Social Rights. Jana has also twice co-chaired the European Expert Group on the transition from institutional to community-based care, an informal coalition promoting person-centred services and user involvement.
Jana has worked in Brussels since 1997. She has a degree in Natural Sciences and a masters in Environment, Development and Policy.

Нейтън А. Фокс / Nathan A. Fox

Нейтън А. Фокс е университетски професор в Университета в Мериленд в катедра  “Човешко развитие и количествена методология”. Той провежда изследвания върху биологичните основи на социалното и емоционалното поведение, разработва методи за оценка на мозъчната активност при кърмачета и малки деца свързани със ситуации, които предизвикват редица емоции.

Nathan A. Fox is Distinguished University Professor at the University of Maryland in the Department of Human Development and Quantitative Methodology. He conducts research on the biological bases of social and emotional behavior, developing methods for assessing brain activity in infants and young children during tasks designed to elicit a range of emotions. 

Нейтън А. Фокс е университетски професор в Университета в Мериленд в катедра  “Човешко развитие и количествена методология”. Той провежда изследвания върху биологичните основи на социалното и емоционалното поведение, разработва методи за оценка на мозъчната активност при кърмачета и малки деца свързани със ситуации, които предизвикват редица емоции. Избран е за сътрудник на Американската асоциация за напредък в науката, Асоциацията за психологически науки и Американската академия на изкуствата и науките и е реципиент на наградата за изключителни научни приноси на Дружеството за изследвания в детското развитие и на наградата  “Изключителен ментор” и  на наградата на Стенли Г. Хол за дългосрочни постижения в науката на развитието на 7-ми отдел на Американската асоциация по психология. През 2017 г. е получил и наградата Руан (Ruane) за изключителни изследвания в детската и юношеската психиатрия. Той е член-учредител на Националния научен съвет на Developing Child и понастоящем научен директор на тази група и е един от тримата главни изследователи по проекта за ранна интервенция в Букурещ. Той също участва и в проект Baby’s First Year, проучващ ефектите на достъпа до паричен ресурс върху функционирането на семейството и развитието на мозъка на бебето.

Nathan A. Fox is Distinguished University Professor at the University of Maryland in the Department of Human Development and Quantitative Methodology. He conducts research on the biological bases of social and emotional behavior, developing methods for assessing brain activity in infants and young children during tasks designed to elicit a range of emotions. 
He is an elected Fellow of the American Association for the Advancement of Science, the Association for Psychological Science and the American Academy of Arts and Sciences and received the Distinguished Scientific Contributions Award from the Society for Research in Child Development and the Distinguished Mentor Award and G. Stanley Hall Award for Lifelong Achievement in Developmental Science from Division 7 of the American Psychological Association. He is also the recipient in 2017 of the Ruane Award for Outstanding Research in Child and Adolescent Psychiatry. He is a founding member of the National Scientific Council for the Developing Child and currently co-Scientific Director of this group and he is one of three Principal Investigators on the Bucharest Early Intervention Project. He is also one of six PIs on the Baby’s First Year project a national RCT to examine the effects of an unconditional cash transfer on family functioning and infant brain development.
 

Питър Фугъл / Peter Fuggle

От 1984 г. д-р Питър Фугъл работи като клиничен психолог в услуги за деца с различни педиатрични нужди, включително увреждания и детски психични заболявания.

Dr. Peter Fuggle has worked since 1984 as a clinical psychologist in services for children with a range of different needs including disability, pediatrics and in child mental health services. 

От 1984 г. д-р Питър Фугъл работи като клиничен психолог в услуги за деца с различни педиатрични нужди, включително увреждания и детски психични заболявания. Между 1995-2014 г. той е клиничен директор на службата за психично здраве на деца и юноши (CAMHS) в Излингтън, където разработва модел на услуга, основан на общността, който предоставя услуга в училища, социални услуги, същевременно разработвайки начини за подпомагане на деца, на които е липсвал стремежа да си помогнат сами; като тази област на работа му предоставя основа за сътрудничество с Дикон Бевингтън при създаването на проекта AMBIT. Настоящите роли на Питър включват клиничен директор на клиничните служби в Националния център за деца и семейства „Анна Фройд“ и ръководството в рамките на  UCL (Университетски колеж Лондон) на Националната програма CYP-IAPT, която има за цел да разшири използването на практики основани на доказателства в основните услуги на CAMHS.

Since 1984,  Dr. Peter Fuggle has worked as a clinical psychologist in services for children with a range of different needs including disability, pediatrics and in child mental health services.  
From 1995-2014, he was the Clinical Director of the Child and Adolescent Mental Health Service (CAMHS) in Islington where he developed a community based model of service which provided a service in schools, social services and also developed ways of helping children who did not seek to help themselves; this latter area of work providing the platform for his collaboration with Dickon Bevington in creating the AMBIT Project. Peter’s current roles include being Clinical Director of Clinical Services at the Anna Freud National Centre for Children and Families and joint Lead at UCL for the CYP-IAPT National Programme which aims to extend the use of evidence based practice across mainstream CAMHS services.

Роби Гилиган / Robbie Gilligan

Роби Гилиган е професор по социална работа и социална политика в колеж “Тринити” в университета в Дъблин. Освен това е сертифициран социален работник и бивш приемен родител. Публикациите му са по въпроси, свързани със социална работа с деца и семейства.

Robbie Gilligan is Professor of Social Work and Social Policy, Trinity College Dublin – the University of Dublin. He is also a registered social worker and a former foster carer. He has published widely on issues relating to child and family social work.

Роби Гилиган е професор по социална работа и социална политика в колеж “Тринити” в университета в Дъблин. Освен това е сертифициран социален работник и бивш приемен родител. Публикациите му са по въпроси, свързани със социална работа с деца и семейства. Той проявява особен интерес към нуждите и опита на децата и младите хора, които са обект на държавна грижа и на напускащите тази грижа.
В работата си проучва начините за осигуряване на качествена подкрепа както за семейната грижа, така и за малките групови домове. Член е на редакционните съвети на различни международни списания, между които Child Abuse and Neglect, Children and Society и European Journal of Social Work. Той е също член на Съвета на Европейската научна асоциация за грижи за деца и юноши и на INTRAC - Международната изследователска мрежа за прехода от грижа към самостоятелен живот.

Robbie Gilligan is Professor of Social Work and Social Policy, Trinity College Dublin – the University of Dublin. He is also a registered social worker and a former foster carer. He has published widely on issues relating to child and family social work.
He has a particular interest in the needs and experiences of children and young people living in public care, and care leavers. In addition, his work has explored how to support good quality provision in both family based care, and (small scale) residential care. He is a member of the editorial boards of various international journals including Child Abuse and NeglectChildren and Society and  European Journal of Social Work. He is also a member of the Board of the European Scientific Association for Residential and Family Care for Children and Adolescents, and of INTRAC - International Research Network on Transitions to Adulthood from Care.

 
Стела Григораш / Stela Grigoras

Понастоящем д-р Стела Григораш работи в Регионалния офис на УНИЦЕФ като старши консултант по защита на детето / социални услуги, като подкрепя държавните служби и правителствата в региона на Европа и Централна Азия за прилагане на ефективни реформи в грижата за децата.

Dr Stela Grigoras, currently works at the UNICEF Regional Office, as senior child protection/social services consultant, supporting the country offices and governments in the Europe and Central Asia region to implement effective child care reforms. 

Понастоящем д-р Стела Григораш работи в Регионалния офис на УНИЦЕФ като старши консултант по защита на детето / социални услуги, като подкрепя държавните служби и правителствата в региона на Европа и Централна Азия за прилагане на ефективни реформи в грижата за децата.
 
Д-р Стела Григораш е на 51 години и е лекар по професия - завършила е Молдовския държавен университет по медицина и фармация "Н. Тестемитану", катедра по педиатрия (1985-1991 г.). Правила е следдипломна квалификация по детска генекология (1991-1993) и IVF (Тел-Авив, Израел, 1998) и има докторска степен по социология (2001-2004). Получила е и редица международни квалификации: Сертификат за социална работа, Университет в Остерсунд, Швеция (2003), Сертификат по управление, Университет в Женева, Училище по мениджмънт и икономика (2015).
 
Г-жа Григораш работи от 18 години в сектора на гражданското общество като държавен директор на Европейски детски тръст и EveryChild, две организации, базирани в Обединеното кралство, както и като изпълнителен директор на Partnerships for Every Child в Молдова, проектирайки и прилагайки широкомащабни проекти за реформи в грижата за децата и закрилата на детето, социалната защита и приобщаващото образование в Молдова и в други страни.
 
Реформата в Молдова изисква непрекъснати инвестиции и неспираща инерция, за да се гарантира, че нито едно дете не е и няма да бъде изоставено. През януари 2016 г. тя приема политическо назначение в правителството на Молдова като министър на труда, социалната защита и семейството (по-късно министър на здравеопазването, труда и социалната закрила). През тези 2 години тя ръководи от името на правителството реформата на грижите за деца и реформата на социалната закрила. В края на мандата й има 1500 деца в резидентни грижи в Молдова (в сравнение с 12 000 деца през 2006 г.) и този брой продължава да намалява. Под ръководството на д-р Стела Григорас екипът на министерството също е проектирал и стартирал прилагането на важни реформи в редица области, напр. публичната пенсионна система, системата за определяне на инвалидността и трудоспособността, деинституционализацията на резидентни грижи за хора с увреждания, модернизация на публичната служба по заетостта и трудовото законодателство, системата на заплатите в публичния сектор.
Между 2001 и 2016 г. тя също е в различни роли с Международната организация за приемна грижа, като член на Съвета, вицепрезидент и президент на IFCO.

Владее: румънски, руски, английски и френски езици.

Dr Stela Grigoras, currently works at the UNICEF Regional Office, as senior child protection/social services consultant, supporting the country offices and governments in the Europe and Central Asia region to implement effective child care reforms. 

Dr Stela Grigoras is 51 years old and is a medical doctor by profession – she graduated from the Moldovan State University of Medicine and Pharmacy "N. Testemiteanu", paediatrics department (1985- 1991). She has undertaken postgraduate trainings in infantile genecology (1991-1993) and IVF (Tel-Aviv, Israel, 1998) and holds a PhD degree in sociology (2001-2004). She has undergone a number of international qualifications, i.e. Certificate in Social Work, University of Ostersund, Sweden (2003), Certificate in Executive Training, University of Geneva, School of Management and Economics (2015).

Ms Grigoras worked for 18 years in the civil society sector, in Country Director positions of European Children’s Trust and EveryChild, both UK-based organisations, as well as the CEO of the Partnerships for Every Child in Moldova, designing and implementing large-scale reform projects in child care and child protection, social protection and inclusive education in Moldova and beyond.

The reform in Moldova required continued investment and momentum to ensure no child was or is ever left behind. In January 2016, she accepted a non-politically affiliated appointment to the Government of Moldova as the Minister of Labour, Social Protection and Family (later the Minister of Health, Labour and Social Protection). In those 2 years she led, now on behalf of the government, the reorganization of child care for children, amongst other ambitions social protection reforms. At the end of the mandate there were 1,500 children in residential care in Moldova (there were 12,000 children in 2006), and this number is continuing to decrease. Under the leadership of Dr. Stela Grigoras, the Ministry’s team has also designed and launched implementation of important reforms in a number of areas, i.e. public pension system, disability and work capacity determination system, deinstitutionalisation of residential provisions for people with disabilities, modernisation of the public employment service and labour legislation, public sector salary system. 

Between 2001 and 2016, she has also been in different roles with the International Foster Care Organisation, as member of the Board, Vice-president, President of IFCO. 

Speaks: Romanian, Russian, English and French languages.